LANDBOUWVRIJSTELLING:
Sinds enkele jaren is herwaardering van landbouwgronden een item in deze branche.
Reden voor vele landbouwondernemers om te bezien welke mogelijkheden er zijn om de gronden te herwaarderen.
Landbouwgronden staan vaak heel laag op de balans boekwaarde of te wel afgekort BW.
Het verschil tussen boekwaarde en werkelijke waarde (WEV-WEVAB) is thans nog onbelast.
Er zijn enekele uitzonderingen waaronder het verkopen van grond voor woningbouw)
Mocht de landbouwvrijstelling afgeschaft worden in de toekomst dan zou de stille reserve eventueel wel belast kunnen worden.
Velen hopen dan op een overgangsregeling . Dat zou de wetgever  sieren en wat ook redelijk zou zijn, doch dat kan nooit met zekerheid gezegd worden.
Mogelijke methoden voor afschaffingen zijn:
a) direkte afschaffing zonder overgangsregeling.
b) Afschaffing met overgangsregeling.
c) afschaffing nadat er eerst geherwaardeerd is.

Er kunnen 2 redenen zijn om te herwaarderen:

1. Een bijzondere omstandigheid (zoals wijziging van de winstverdeling en de stille reserves)
Dit is de kostbaarste manier door aktewijziging van de maatschap, andere winstverdeling, taxatiekosten, verwerken in het rapport etc.
Dus iemand die alleen een eenmanszaak heeft is dit onhaalbaar.
Wij raden deze methode aan bij onze klanten omdat deze wel fiskaal zou moeten kunnen en niet stuit op bezwaren van de fiscus.
De kosten voor de herwaardering moet u eigenlijk vergelijken als een soort brandverzekering., dus een soort verzekering tegen de kans dat de landbouwvrijstelling wordt afgeschaft.

2. Door goedkoopmansgebruik:
Deze methode hebben wij ook voor iedere agrarische ondernemer aangevraagd destijds.
Zeker een mooi middel voor de eenmanszaken.
De rechtbank Noord-Nederland(belastingkamer) in Leeuwarden heeft op 5 september 2013 in een procedure bepaald dat herwaardering van landbouwgronden naar de waarde in het economisch verkeer bij agrarische bestemming niet geoorloofd is.
Het zou in strijd zijn met goed koopmansgebruik, waardoor een tussentijdse wijziging niet geoorloofd is.

Niemand kan in de toekomst kijken noch de adviseurs noch de belastingdienst, noch de politiek.
Wel is de vrijstelling een aantal malen geevalueerd.

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor.

WET WERK EN ZEKERHEID PER 1 JANUARI 2015                                                                                                                                                                                                           

Contracten van een halfjaar:

Mag geen proeftijd meer in contract komen te staan
Oplossing contract maken van 7 maanden

Contracten bepaalde tijd

Hierin mag geen concurentiebeding meer in staan.

Contracten ˝ jaar of langer

Maand van te voren schriftelijk opzeggen. Is verplicht.
Of nu al in het contract zetten:
""dat de overeenkomst niet verlengd zal gaan worden, zodat is voldaan aan in
Artikel 7:668 Burgerlijk Wetboek

Transitievergoeding

Gaat in vanaf 1 juli 2015
Dit is een vergoeding voor het niet verlengen van een contract.
Is voor werknemers die minimaal 2 jaar bij een werkgever in dienst zijn.
Gelegenheidsarbeider = werknemer maximaal 8 weken aaneengesloten
Seizoenarbeider….…..= werknemer maximaal 6 maanden per jaar.
Advies: 1e contract 12 maanden, 2e contract 11 maanden , dan geen vergoeding !!

Vergoeding

Leeftijd werknemer tussen 18 en 50 jaar:
Aantal dienstjaren vergoeding per iedere 6 maanden per jaar:
0 t/m 10…………………..1/6 maandsalaris…………………… 1/3 maandsalaris
10 +………………………1/4 maandsalaris……………………. 1/2 maandsalaris
Leeftijd werknemer ouder dan 50 jaar (regeling tot 1-1-2020)
Aantal dienstjaren vergoeding per iedere 6 maanden per jaar:
0 t/m 10…………………..1/6 maandsalaris…………………… 1/3 maandsalaris
10 +………………………1/2 maandsalaris…………………… 1 maandsalaris
Maxium:
€ 75.000,00 of bij hoger 1 jaarsalaris
Betaling:
Binnen 1 maand, anders de wettelijke rente te betalen van 3%

Vaste werknemer

Scholing wordt algemene verplichting.

Ketenregeling

Maximaal 3 contracten voor 2 jaar vanaf 1 juli 2015. ( voorheen 3 contracten in 3 jaar)
Om de keten te doorbreken moet werknemer minstens 6 maanden uit dienst zijn.(vroeger 31 dgn)

Aanzegging te laat of vergeten

Aan werknemer schadevergoeding betalen.
1 maand als u 1 maand te laat bent
3 weeklonen als u 3 weken te laat bent

Advies

Reserveer geld in de toekomst voor de transitievergoedingen voor uw personeel !!
Ondernemer moet in feite beslissen voor het einde 2e jaar of ze een werknemer vast in dienst willen nemen of ze de werkrelatie willen beeindigen.

De huidige kantonformule

Die gaat straks verdwijnen. Komt transitievergoeding voor in de plaats.

Uitzendburo/Payroll

Ook deze bedrijven moeten ontslagvergoeding gaan betalen. Dus tariefsverhoging ?

Wanneer geen transitievergoeding

Wanneer de werknemer de AOW leeftijd bereikt.
Wanneer de werknemer zelf ontslag neemt.
Seizoenarbeider die maximaal 6 maanden per jaar zijn krijgen geen vergoeding,
wanneer ze daarna uit dienst gaan.
Ontslag wegens nalatigheid, verwijtbaar handelen dan ook geen vergoeding.
Kleine bedrijven (onder 25 personeelsleden) komt een overgangstermijn,
Zij mogen een lagere vergoeding betalen bij gedwongen ontslag vanwege een
aantoonbare slechte financiele situatie. Diensttijd voor 1-5-2013 buiten beschouwing.
Zij moeten wel voldoen aan de 3 voorwaarden in artikel 24 ontslagregeling
1) Nettoresultaat 3 voorafgaande boekjaren kleiner is dan nul.
2) Er moet sprake zijn van negatief eigen vermogen
3) De current ratio lager is dan 1 (zie bladzijde 7 in uw rapport)

Zaterdaghulpen: Onder de 18 jaar , minder dan 12 uur werken per week , geen transitievergoeding

Werknemer

Deze kan maximaal 5 ˝ jaar ingeschreven staan bij een uitzendburo

Vaststellings- overeenkomst bij ontslag

Werknemer krijgt bedenktijd van 3 weken.

Overige

 

 

 

.Wanneer ontslag aanvragen bij UWV:
              om bedrijfseconomische redenen.
             Bij langdurige ziekten

Wanneer ontslag aanvragen bij kantonrechter:
         in alle overige gevallen.

Ontslag met wederzijds goedvinden blijft bestaan

VOORBEELD VAN EEN BEREKENING TRANSITIEVERGOEDING VANAF 1-7-2015

Datum van invoer

16-06-2015

 

Werknemer A. Voorbeeld

01-01-1970

Leeftijd 45 jaar

Indiensttreding 01-01-2000

 

Leeftijd bij in dienst 30 jaar

Uitdiensttreding 16-08-2016

 

Leeftijd bij uitdiensttreding 46 jaar

Diensttijd in halve jaren

afgerond

33 halve jaren

Datum 2 jaar in dienst

1-1-2002

 

Datum 10 jaar in dienst

1-1-2010

 

Datum 50 jaar oud

1-1-2020

 

Er is geen sprake van een overgangsregeling voor 50-plussers.

 

Het maandinkomen bedraagt

€ 2.160,= incl 8% VG

 

Het jaarinkomen bedraagt

€ 25.920,=

 

Categorie

Halve dienstjaren

Weging

Bedrag

Halve dienstjaren t/m 10 jaar

20

1/6

€ 7.200,=

Halve dienstjaren na 10 jaar

13

1/4

€ 7.020,=

Halve dienstjaren na 10 jaar (overgangsregeling)

0

1/2

€0,=

Totaal Bruto Transitievergoeding

33

 

€ 14.220,=

Berekening zelf proberen ? : kijk op: www.wwzproof.nl

Indien een procedure bij UWV en/of kantonrechter aanhangig is gemaakt voor 1 juli 2015 blijven de vergoedingen onder het oude recht van toepassing.

Let op: minister Asscher heeft een overgangsregeling voorgesteld voor de berekening van de transitievergoeding van tijdelijke werknemers (met name met het oog op seizoenwerkers). Bij de vaststelling van het arbeidsverleden voor de berekening van de transitievergoeding tellen arbeidsovereenkomsten die vóór 1 juli 2012 zijn geëindigd, en elkaar met meer dan drie maanden (of een kortere termijn op basis van de cao) hebben opgevolgd, niet mee. Daartegen tellen tijdelijke arbeidsovereenkomsten die elkaar na 1 juli 2012 met een periode van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd wel mee.

De transitievergoeding dient in beginsel altijd te worden betaald, ook indien er sprake is van slechte financiёle omstandigheden van de werkgever. De transitievergoeding is niet verschuldigd indien een werkgever surseance van betaling is verleend of in staat van faillissement is verklaard, of op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing.

Disclaimer
Aan de uitleg op blad 1 en de berekening op blad 2 kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin vormen zij een juridisch advies. Mocht u vragen hebben over de uitkomst dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Mijn conclusie op persoonlijke titel:
Deze wet is mogelijk een ramp voor de gehele mkb, agro, horeca en taxi-branches.
Hebben de werkgeversorganisaties te vroeg ingestemd zonder dat ze de gevolgen besefte ?
Artikel 24 van de ontslagregeling is gewoon een mislukking. Het biedt geen soelaas voor kleine ondernemingen.
Niemand zal vast personeel meer aannemen. Iedereen gaat net voor de 2 jaren in dienst ontslagen worden.
Niemand zal vaste contracten meer aanbieden.
Stel U heeft bij het einde van uw ondernemening € 100.000,-- en u denkt dat u rustig met pensioen kunt gaan met dit geld.
Besef dat het als volgt gaat: € 100.000,00 min de ontslagvergoedingen is ……….€ ?.?? voor uw pensioen !!
Advies:
Kaart dit aan bij uw werkgeversorganisaties !! ………………….en laat hen contact opnemn met de politiek !!

UITZENDBURO’S:/ PAYROLLING:
Ook uitzendburo’s (wel of niet op payroll) moeten ook ontslagvergoeding gaan betalen !! Tarieven zullen dus mogelijk gaan stijgen omdat ze dit ook moeten doorberekenen.

PER CAO KAN AFGESPROKEN WORDEN:
In de cao ABU………………..: 6 contracten in 4 jaar
In de CAO open teelten……...: nog niet geregeld

De eerste en tweede kamer in Den Haag:
Wij hebben over dit onderwerp alle kamerleden aangeschreven.